Ajax Sarkkiranta ja Limingan Pallokarhut tiivistävät yhteistyötä: tyttö­jouk­kueet harjoit­te­levat
19.5.2019 19:47 Uutiset / T08/09

Yhteistyöharjoituksissa riittä vilinää

Li­min­ka Kem­pe­le. Ajax Sark­ki­ran­ta ja Li­min­gan Pal­lo­kar­hut sy­ven­tä­vät ju­ni­o­ri­jouk­ku­ei­den yh­teis­työ­tään.

Seu­ra­yh­teis­työn ta­voit­tee­na on tar­jo­ta jo­kai­sel­le jal­ka­pal­lon har­ras­ta­jal­le so­pi­van vaa­ti­va ja mah­dol­li­sim­man pit­kä­ai­kai­nen har­ras­tus- ja kil­pai­lu­ym­pä­ris­tö.

Yh­teis­työn muo­dois­ta konk­reet­ti­sia esi­merk­ke­jä ovat seu­ro­jen yh­tei­set lei­rit, har­joi­tuk­set ja tur­nauk­set. Yh­teis­työn an­si­os­ta naa­pu­ri­seu­ro­jen pe­laa­jat, val­men­ta­jat ja van­hem­mat tu­le­vat toi­sil­leen tu­tuik­si, ja täl­löin muun mu­as­sa pe­laa­ja­po­lul­la mah­dol­li­ses­ti ta­pah­tu­vat seu­ra­siir­rot ei­vät muo­dos­tu pe­lot­ta­vak­si pei­kok­si, vaan luon­nol­li­sek­si osak­si pe­laa­ja­ke­hi­tys­tä.

Yh­teis­työn eri­tyi­nen hyö­ty on sii­nä, et­tä kun­kin pe­laa­jan hen­ki­lö­koh­tai­nen taso ja ta­voit­teel­li­suus voi­daan ot­taa pa­rem­min huo­mi­oon. Täl­löin pe­laa­jis­tos­ta voi­daan muo­dos­taa usei­ta eri ta­so­ryh­miä har­joit­te­luun ja pe­lei­hin, jol­loin taa­taan kai­kil­le op­ti­maa­li­nen ke­hit­ty­mi­sym­pä­ris­tö.

Ajax Sark­ki­ran­nan T08-09 ja Li­min­gan Pal­lo­kar­hu­jen T08-09 jouk­ku­eet aloit­ti­vat ul­ko­kau­den yh­teis­har­joi­tuk­sis­sa Kem­pe­leen Sark­ki­ran­nas­sa. Lä­hes nel­jä­kym­men­tä si­ni­val­koi­siin ja pu­na­mus­tiin verk­ka­rei­hin pu­keu­tu­nut­ta tyt­töä har­joit­te­li en­sim­mäis­tä ker­taa yh­des­sä. Seu­rat ovat ai­kai­sem­min­kin teh­neet yh­teis­työ­tä poi­kien jouk­ku­eis­sa sekä vii­me tal­ve­na maa­li­vah­tien viik­ko­har­joi­tuk­sis­sa.

Ajax Sark­ki­ran­nan T08-09 jouk­ku­een pää­val­men­ta­ja Toni Kin­nu­nen ker­too yh­teis­työn hyö­dyt­tä­vän kum­paa­kin jouk­ku­et­ta.

–?Li­min­ka­lai­set­kin pää­se­vät pe­laa­maan ul­ko­ken­täl­lä heti lu­mien läh­det­tyä, ty­töt op­pi­vat tun­te­maan toi­sen­sa jo pe­laa­pol­ku­jen­sa täs­sä vai­hees­sa ja laa­du­kas te­ke­mi­nen ta­kaa jat­kos­sa­kin hy­vät kes­ki­näi­set ot­te­lu­tais­tot.

–?Tämä tar­jo­aa myös mah­dol­li­suu­den eriyt­tää har­joi­tuk­sia en­tis­tä­kin pa­rem­min ta­so­ryh­miin ja an­taa hy­vän ver­tai­lu­koh­dan pe­rus­te­ke­mi­sen ta­sos­ta, Kin­nu­nen jat­kaa.

Aluk­si yh­tei­siä har­joi­tuk­sia jär­jes­te­tään ker­ran vii­kos­sa.

Pe­laa­ja­pol­ku joh­taa toi­si­naan lii­ga­ta­sol­le saak­ka. Ajax Sark­ki­ran­nan kas­vat­ti, ONS:n lii­ga­pe­laa­ja ja T08-09 jouk­ku­een pe­laa­ja­kum­mi Jen­na Vää­rä­nie­mi oli myös mu­ka­na tree­neis­sä. Pe­laa­ja­kum­min yh­te­nä teh­tä­vä­nä on ol­la esi­merk­ki­nä, in­nos­taa ja tu­kea nuo­rem­pia jal­ka­pal­loi­li­joi­ta omil­la pe­laa­ja­po­luil­laan. Oman seu­ran kas­vat­tiin on help­po sa­mais­tua ja yh­teis­työs­tä on mah­dol­lis­ta ra­ken­taa mo­ni­puo­lis­ta.

Yh­teis­työ yli seu­ra­ra­jo­jen näyt­tää su­ju­van hy­vin.

–?Mu­ka­vat har­kat, ty­töt kom­men­toi­vat ko­tiin läh­ties­sään. Har­joi­tuk­sis­ta jäi mu­ka­va­na muis­to­na myös Vää­rä­nie­men tyt­tö­jen pal­loi­hin kir­joit­ta­mat ni­mi­kir­joi­tuk­set.


   
Lisää uutisia
T08/09
Kategoriat