Seuran hallinto

Johtokunta

Seuran toiminnan päälinjaukset päätetään vuosittain järjestettävässä seuran syyskokouksessa. Syyskokouksessa valitaan myös seuran johtokunta, joka johtaa seuran toimintaa vuosikokouksen asettamien linjausten (toimintasuunnitelma sekä budjetti) mukaisesti. Seuran johtokuntaan kuuluu kerrallaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 3-5 jäsentä. Johtokunta kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa.

Johtokunta:

- Valmistelee, toimeenpanee ja valvoo seuran kokouksien päätöksiä

- Toimii hyvän hallintotavan mukaisesti

- Suunnittelee ja kehittää seuran kokonaistoimintaa

- Huolehtii seuran taloudesta ja omaisuudesta

- Huolehtii jäsenluettelon ylläpidosta

- Valitsee ja erottaa työntekijät

- Vahvistaa pankkitilien käyttöoikeudet

- Vahvistaa talousohjesäännöt

- On vastuussa, että tilintarkastukseen on tarjolla tarvittava materiaali vähintään kuukausi ennen seuran kokousta

- Huolehtii että seuran veroilmoitus on tehtynä huhtikuun loppuun mennessä

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja kutsuu seuran ja johtokunnan kokoukset koolle. Hän on seuran nimenkirjoitusoikeudellinen ja hyväksyy seuran laskut. Tavanomaisissa toistuvissa laskuissa hyväksymisoikeus toiminnanjohtajalla. Puheenjohtaja hyväksyy valmentajasopimukset yhdessä valmennuspäällikön kanssa ja toimii seuran työntekijöiden esimiehenä, mikäli tehtävään ei ole erikseen nimetty toista henkilöä.

Varapuheenjohtaja

Puheenjohtajan ollessa estynyt hoitaa varapuheenjohtaja hänen tehtäviään. Hän on seuran nimenkirjoitusoikeudellinen.

Sihteeri

Sihteeri vastaa pöytäkirjan pitämisestä ja arkistoinnista seuran ja johtokunnan kokouksissa. Sihteerinä voi toimia seuran työntekijä tai muu johtokunnan nimeämä henkilö, jonka ei tarvitse olla johtokunnan jäsen.

Johtokunnan jäsenet

Johtokunnan muille jäsenille voidaan määrittää omat vastuualueensa johtokunnan alaisissa työryhmissä.

Johtokunnan alaiset työryhmät ja tehtävät

Johtokunnan alaiset työryhmät ovat valmennuksen johtoryhmä, joukkueenjohtajaryhmä sekä talousryhmä. Lisäksi seurassamme toimii PeliID-ryhmä, tapahtumiin liittyvät ryhmät sekä tarvittaessa muita erikseen nimettäviä työryhmiä. Työryhmät laativat tapaamisistaan muistion seuran johtokunnalle toimitettavaksi.

Valmennuksen johtoryhmä

Valmennuksen johtoryhmä toimii valmennuspäällikön tukena toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Valmennuksen johtoryhmää johtaa valmennuspäällikkö. Valmennuksen johtoryhmä vastaa mm.:

- seuran valmennustoiminnan kehittämisestä ja toteuttamisen seurannasta

- pelaajatestaamisen suunnittelusta ja toteuttamisesta

- koko seuran kattavat valmennustoiminnan linjauksien kehittämisestä sis.:

* seuran sisäisestä valmentajakoulutuksesta ja valmentajatapaamisten järjestämisestä

* seuran pelitavan kehittämisestä

* taitokoulutoiminnasta

* seuran harjoitteluvuorojen jakamisesta

Valmennuksen johtoryhmä koostuu seuran erikseen nimeämistä valmentajista. Ryhmä laatii muistiot johtokunnalle tapaamisistaan.

Joukkueenjohtajaryhmä

Joukkueenjohtajaryhmän (JoJo-ryhmän) tehtävänä on huolehtia joukkueiden toiminnan tehokkaasta organisoinnista. JoJo-ryhmää johtaa toiminnanjohtaja ja se koostuu joukkueenjohtajista. Jojo-ryhmän toimintaan kuuluu:

- joukkueiden talouden ja toiminnan suunnittelun ohjeistuksesta ja seurannasta

- vuoropuhelu eri joukkueiden välillä.

- pääasiallinen kanava seuran ja joukkueiden väliseen vuoropuheluun.

- junioriryhmä koostuu juniorijoukkueiden joukkueenjohtajista

Jojo-ryhmä kokoontuu noin kerran kahdessa kuukaudessa. Ryhmä laatii muistiot johtokunnalle tapaamisistaan.

Talousryhmä

Talousryhmä kehittää ja suunnittelee joukkueiden sekä seuran taloushallintoon liittyviä käytänteitä. Talousryhmää johtaa seuran toiminnanjohtaja. Talousryhmän tehtäviin kuuluu:

- seuran talousarvion suunnittelu ja seuranta

- seuran talousohjeen päivittäminen

- yhteydenpito sponsoreihin

- uusien varainhankitatapojen kehittäminen

- koko seuran kattavien varainhankinta kampanjoiden ja talkoiden koordinointi

- kioskitoiminnan koordinointi

Talousryhmä koostuu seuran toiminnanjohtajasta, johtokunnan edustajista sekä erikseen nimetyistä jäsenistä. Ryhmä laatii muistiot johtokunnalle tapaamisistaan.

Peli-identiteettiryhmät

Peli-identiteettiryhmät muodostetaan valmennuksen johtoryhmässä vastuualueineen (5v5, 8v8, 11v11, maalivahtiharjoittelu). Ryhmien tarkoituksena on luoda Ajaxlaisia pelaajia kehittäviä harjoitteita ja linjauksia. Ryhmät vastaavat harjoitteiden suunnittelusta ja päivittämisestä sekä malliharjoitteiden videoinnista ja jakamisesta seuran nettisivuilla erikseen nimettävän videoanalyytikon tuella.

Tapahtumaryhmät

Toiminnanjohtajan johtaa ryhmien muodostamista tapahtumakohtaisesti. Tapahtumia ovat mm. Ajaxcup, seurapäivä, jalkapallokoulut sekä mahdolliset Palloliiton, UEFAn tai FIFAn järjestämän kilpailutoiminnan ottelut, jotka Ajax-Sarkkiranta on saanut järjestettäväkseen. Tapahtumaryhmät vastaavat tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta, kuten markkinointi, järjestyksenvalvonta, tapahtuman ohjelma ja oheistoiminta, kioskipalvelut, siivous ja liikennejärjestelyt.

Ongelmanratkaisuelin

Ajax-Sarkkiranta ry:ssä on ongelmanratkaisuelin, johon kuuluu toiminnanjohtaja, valmennuspäällikkö sekä seuran puheenjohtaja. Ongelmanratkaisuelin tehtävänä on selvittää pelaajien, vanhempien, toimihenkilöiden ja työntekijöiden sekä Ajax-Sarkkirannan ja eri seurojen toimihenkilöiden, joukkueiden, pelaajien ja vanhempien välisiä konfliktitilanteita, mikäli ne eivät ole ratkaistavissa joukkueen sisäisesti tai konfliktin osapuolien keskinäisellä sopimuksella. Seuran saamat reklamaatiot tai ilmoitukset seuran jäsenten toiminnasta tapahtuman järjestäjän tai vastustajajoukkueen tai -seuran tai muun toimijan (yksityishenkilö, yritys tai yhdistys, virkavalta) toimesta käsitellään aina ongelmanratkaisuelimessä. Toiminnanjohtaja kutsuu ongelmanratkaisuelimen koolle ja selvittää tapahtumatta konfliktin tai tapahtuman antaman selvityksen perusteella. Tämän jälkeen konfliktien tai tapahtuman osapuolet kutsutaan ongelmanratkaisuselimen kuultavaksi, jolloin sovitaan sovittelusta ja jatkotoimenpiteistä. Ongelmanratkaisuelin esittää mahdolliset toimenpiteet seuran johtokunnalle, joka päättää tarvittavista rangaistuksista, jotka voivat olla kirjallinen huomautus, kirjallinen varoitus, määräaikainen toiminnasta poissulkeminen tai jäsenen erottaminen seurasta. Pelaajan erottamisen kohdalla noudatetaan seura- ja joukkuemaksujen osalta normaalia irtisanomiskäytäntöä. Pelaaja ei ole tällöin oikeutettu osallistumaan toimintaan. Johtokunta päättää myös mahdollisesta rikosilmoituksesta, mikäli siihen on aihetta, ellei tapahtumasta ole rikosilmoitusta tehty muun toimijan toimesta.

Ajax-Sarkkiranta ry

Y-tunnus: 2121373-4

Kurikkahaantie 7, 90440 Kempele

p. 050 3219980

toimisto(at)ajaxsarkkiranta.fi


- REILU PELI, REILU KAVERI -